پرینت

به اطلاع کلیه واحدهای تولیدی سطح شهرک می رساند برابر با پیگیریهای انجام شده ،اقای دانش بیان کارشناس مرکز ارتقاء مهارت اموزش فنی و حرفه ای جهت تشریح دوره های اموزشی همه روزه پاسخگوی مراجعین محترم خواهند بود.

service
service