پرینت

معافیت ها و مشوق های مالیاتی

در راستای مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی

مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی (موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم) که جهت استفاده سرمایه گذاران و صنعتگران گرامی اطلاع رسانی میگردد.

service
service