پرینت

اطلاعیه

انتخاب صادر کننده برتر سال 1399

ثبت واحدهای صادراتی در سامانه توسعه تجارت ایران

قابل توجه مدیران محترم صنایع

با توجه به لزوم تقدیر از صادرکنندگان برتر ، مقرر گردیده تا در سال جاری از صادرکنددگان برتر سال 1399 در حوزه بنگاه های گوچک و متوسط تقدیر بعمل آید.لذا متقاضیان جهت شرکت در این رویداد نسبت به ثبت نام در سایت سازمان توسعه جهانی به نشانی tpo.ir اقدام نمایید.

service
service