پرینت

اطلاعیه

سامانه پذیرش و جایابی کارآموزان

سامانه پذیرش و جایابی کارآموزان در بخش های صنعتی ، معدنی و تجاری متعلق به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ...

سامانه پذیرش و جایابی کارآموزان در بخش های صنعتی ، معدنی و تجاری متعلق به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به نشانی karamouz.irost.org در دسترس می باشد.

متقاضیان جهت کسب اطلاع بیشتر و بهره مندی از سامانه مذکور به نشانی اعلام شده مراجعه نمایند.

service
service