بررسی عملکرد کانال های جمع آوری آبهای سطحی

حضور مدیرعامل شهرک صنعتی چناران ، جهت بررسی عملکرد کانال های جمع آوری آبهای سطحی که در اسفند ماه سال گذشته ، با حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل شرکت شهرک های خراسان رضوی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.