برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده

برگزاری انتخابات هیات مدیره شهرک صنعتی چناران